Profil

Pædagogiske principper

 På Mørkhøj skole arbejder vi for:
  • at dagligdagen er præget af ligeværd og mangfoldighed
  • at fremme den gode dialog
  • at børn og unge udvikler selvværd
  • gensidig forståelse af forskellige sociale og kulturelle baggrunde og udvikling af fællesskabet
  • at børn og unge udvikler sig fagligt og personligt, så de bliver livsduelige,  ansvarlige, glade og harmoniske mennesker
Undervisningsformer skolen lægger vægt på:
  • Undervisningen varierer mellem fællesundervisning i klassen samt gruppe- og parvis arbejde. Vi benytter bl.a. muligheden for at bruge SFO's lokaler om formiddagen samt vores mediecenter og gangarealet ud for klasselokalerne
  • Fire uger om året er der mulighed for fordybelse i et fag eller et emne, hvor det normale skema træder ud af kraft og hvor lærere og elever sammen finder frem til, hvad de skal arbejde med
  • Undervisningen foregår i moduler af 90 minutter
  • Vi ønsker, at IT bliver integreret i den almindelige undervisning, bl.a. ved hjælp af, at en ressourceperson fra mediecenteret deltager i et antal timer i klassen sammen med klassens normale lærere. Vi har en læseplan for medieundervisning som fremmer elevernes kendskab til anvendelsen af forskellige elektroniske medier
  • Cooperative learning anvendes som fælles metodik i indskoling, mellemtrin og udskoling i det omfang det enkelte klasseteam vurderer, at det er hensigtsmæssigt

Evaluering af kvalitet

 

Undervisning
Elevernes udbytte af undervisningen evalueres på følgende måder:

Nationale test
I alle folkeskoler skal eleverne deltage i de nationale test med mindre noget andet er aftalt mellem skole og hjem. De nationale test er:

2.kl. Dansk
3.kl. Matematik
4.kl. Dansk
6.kl. Dansk, matematik
7.kl. Engelsk
8.kl. Dansk, biologi, fysik/kemi, geografi

Derudover afholdes der test i de mellemliggende år, så skolen kan følge progressionen i læringen tæt. Til dette anvende værktøjet Beregneren. 

Test i dansk og matematik
Alle elever i 1. - 7. klasse testes i dansk og matematik hvert år. Det er lærerens skøn om eleverne også skal testes med andre test det år, hvor de har den nationale test. Resultaterne af testene drøftes i foråret på en fagkonference mellem ledelsen, de faglige vejledere og klassens faglærere. Elev og forældre får resultatet af test ved en skole-hjem samtale i foråret.

Elevplaner
I efteråret udarbejdes elevplanen for hver enkelt elev og drøftes på en skole-hjem samtale med elev og dennes forældre med henblik på at opstille mål for eleven, faglige og sociale.

I alle fag evalueres udbyttet af undervisningen løbende ved hjælp af hjemmeopgaver, elevsamtaler, evaluering af et gennemført projekt m. m.

 

Skolens indsatsområder

Fokus på elevernes læseudvikling og naturfagene

Mørkhøj Skole har gennem de seneste år satset meget på elevernes læseudvikling. I år sætter vi yderligere fokus på elevernes læseudvikling, men også på naturfagene. Det gør vi ved at etablere en aktiv vejlederkultur for disse områder.

Ekstra matematik-hjælp

Som noget nyt kan elever på Mørkhøj Skole i år modtage ekstra hjælp i matematik. Hjælpen gives til elever som har behov for en særlig indsats og vil typisk blive afviklet som kursusforløb. Fx et kursus i gange, i procentregning, i statistik eller hvad der måtte være behov for. Den ekstra matematik-hjælp bliver givet for, at alle elever får bedre mulighed for at opleve en positiv faglig udvikling af deres matematikkundskaber.

Engagerede forældre

På Mørkhøj Skole tror vi på, at vi skaber den bedste skole gennem et tæt samarbejde med skolens forældre. Derfor har vi lavet en kontaktforældrefolder, der giver vores klassers kontaktforældre bedre mulighed for at engagere sig og derigennem være med til at skabe en god klassekultur til gavn for eleverne.

I dette skoleår vil vi intensivere vores indsats for at skabe engagerede forældre. Det gør vi ved, i indskolingen, at afprøve en ny form for forældremøder, med henblik på at skabe mere dialog mellem skolen/SFO’en og indskolingens forældre.

Gode inkluderende læringsmiljøer

Der fokuseres i disse år meget på, at den almene undervisning i skolen skal være inkluderende. På Mørkhøj Skole ligeså. For at muliggøre dette og samtidig bevare en høj faglighed har vi uddannet vejledere som på forskellig vis hjælper lærerne med at tilrettelægge et læringsmiljø, der gør det lettere for alle elever at lære. Du kan læse mere om skolens vejledere her. Derudover prioriterer Mørkhøj Skole også, at der kan komme ekstra hænder ind i en klasse, hvis der er behov for yderligere hjælp til at skabe et godt og inkluderende læringsmiljø. Det kan både være hjælp i form af en ekstra lærer, men fra og med i år har vi også ansat en indskolingsassistent som vil indgå som en ekstra person i 0.-3. klasse.

 

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

 
Der findes ikke ringetider på Mørkhøj Skole. Skolens elever møder kl. 8.00.
 
Specielle begivenheder af tilbagevendende karakter:
Mørkhøj skole har tradition for en del fællesarrangementer i løbet af året.
 
Fastelavn
Hvert år i februar slås katten af tønden i indskolingen.
 
Gamle elevers fest
Gamle elevers fest i aulaen er første torsdag i oktober. Her har "de gamle elever" mulighed for at træffe skolekammerater og lærere. Det er ikke skolen, der arrangerer denne 'fest'. Det gør en tidligere elev.
 
Idrætsdag/aktivitetsdag
6.klasse arrangerer idrætsdag for indskoling og mellemtrin i september.
 
Indskolingen holder fælles idrætsdag på Gladsaxe stadion den 3. torsdag i maj hvor både lærere og pædagoger deltager.
 
Juleafslutning
Der er fælles julearrangement i aulaen som arrangeres af 4. klasserne.
 
Lejrskole
På Mørkhøj skole er lejrskoleopholdene fastlagt til 5. klassetrin.
På 5. klassetrin er opholdet på på 5 dage.
Der opkræves forældrebetaling for samtlige lejrskoler, efter kommunens regler.
 
Luciadag
Den 13. december går 3. klasserne Lucia-optog gennem hele skolen om morgenen.
 
Motionsdag
Sidste dag inden efterårsferien deltager hele skolen i et motionsløb arrangeret af 8. klasserne. Efter motionsløbet har alle efterårsferie.
 
Sidste skoledag for 9. klasserne
Umiddelbart før de mundtlige prøver for 9. klasserne markeres disse klassers sidste skoledag med morgenmad med lærerene fra kl. 7.30-8.00. Senere på formiddagen arrangerer afgangsklasserne forskellig underholdning for resten af skolen.
 
Skoleårets sidste dag
"God sommerferie-arrangementet" står 5. klasserne for at arrangere.
 
Skovtur
Hele skolen deltager i en fælles skovtur/udflugt i slutningen af juni. Turen arrangeres af 7.klasserne.
 
 
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Medieundervisning
Skolen lægger vægt på at alle elever tilbydes undervisning i brug af forskellige elektroniske medier. Lærerne på skolens mediecenter har timer til at støtte klassernes lærere, når klassen har et projekt hvor et elektronisk medie skal præsenteres for klassen første gang.
Skolen har en læseplan for undervisning i forskellige medier.

Tidlig læsehjælp i sidste halvår af 1. klasse
På 1. klassetrin tilbydes en særlig, intensiv læse- og staveundervisning i ½ time, fire gange ugentligt fra jul til sommerferie til 5 - 6 elever. Det er skolens speciealundervisningskoordinator som sammen med dansklærerne og elevens forældre, vurderer om eleven vil have glæde af dette tilbud. Forældrene involveres i det daglige arbejde.

Læsekursus i 3. klasse
På 3. klassetrin tilbydes intensiv læseundervisning i 8 lektioner ugentligt fra sommerferie til jul til 6-8 elever. Det er skolens specialundervisningskoordinator som sammen med dansklæreren, elevens forældre, vurderer om eleven vil have glæde af dette tilbud. Forældrene involveres i det daglige arbejde.
 
Læsetræning for børn med særlige læsevanskeligheder
Elever, som efter 3 klasse stadig ikke har "knækket læsekoden", kan få tilbudt et intensivt kursus ½ time fire gange om ugen. Perioden vil variere efter elevens behov. Tilbuddet kan komme i stand efter aftale mellem dansklærer, forældre og specialundervisningslæreren. Forældrene involveres i det daglige arbejde.
 
Matematikhjælp
Både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen er der afsat nogle timer til at hjælpe elever, som har svært ved matematik. Hjælpen kan gives på hold med forskellige emner eller i særlige tilfælde som enkeltstøtte. Det er matematikkoordinatoren, der sammen med matematiklæreren, vurderer behovet for støtte. Matematiklæreren formidler tilbuddet til elevens forældre. Tilbuddet gives for et kvartal ad gangen.
 
Inklusion
Enkelte elever eller klasser kan i en periode have behov for hjælp til at være i klassen og deltage i undervisningen. Skolens inklusionsvejleder, skolelederen og skolens inklusionslærere vurderer behovet for hjæp og fordeler tiden til inklusionsarbejdet i klasserne for et kvartal ad gangen.
 
Hvis der er behov for mere hjælp kan det enten gives ved fast støtte i klassen eller - for indskolingselever - ved at deltage i Oasens tilbud. Det er skolens ledelse, der i samarbejde med lærerene, giver tilbuddet til forældrene.
 

Lektiepolitik

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Mørkhøj skole er et sted, hvor alle trives.

 
Derfor
- viser vi hensyn til hinanden
- hjælper vi hinanden
- taler vi respektfuldt til hinanden
- lytter vi til de voksnes anvisninger
 
Det er bedst at få frisk luft mellem timerne. Derfor er elever i indskolingen ude i alle pauser, med mindre andet er aftalt med klassens lærere. Andre klasser kan opholde sig i klasseværelset efter aftale med klassens lærere, på gangen og i aulaen (dog ikke på scenen) samt på legepladsen. 
 
Der må i skoletiden løbes på rulleskøjter i skolegårdene. Kun indskolingsklasser må løbe på rulleskøjter i gård 2 og 3.
 
Boldspil, leg med sjippetov og løb på løbehjul foregår udendørs, mens skateboard og cykler ikke må anvendes i skoletiden.
 
Elever i 7.- 9. klasse må forlade skolen i frikvarterer og i mellemtimer.
 
Alle aktiviteter med sne foregår udendørs.
0. – 3. klasse må kaste med sne på den nye legeplads.
4. – 6. klasse må kaste med sne på boldbanen ved parkeringspladsen og 7. – 9. klasse må kaste med sne på fodboldbanen.
Der må leges med sne andre steder. D.v.s. bygges huler, laves snemænd m.m.
 
Eleverne har erstatningsansvar over for udleveret undervisningsmateriale, ligesom der kan kræves erstatning for forsætlig beskadigelse på skolebygninger og inventar.
 
Elever i indskolingen må ikke have mobiltelefonen tændt fra skolens start til de går hjem fra skole eller SFO. Elever fra 4. – 9. klasse må have mobiltelfonen tændt i pauserne – men ikke i undervisningen. Se i øvrigt skolens mobiltelefon-politik.
 
Alle er ansvarlige for oprydning af klasser og gangarealer.
 
Elevrådet har mulighed for at planlægge indendørs- og udendørs aktiviteter.
 
  

Fritagelse i forbindelse med ekstra ferie
Fritagelse for undervisning ved ferie eller lignende kan ske efter forudgående anmodning via forældreintra eller  kontaktbogen.
Kontaktvoksen kan give fri 1-2 dage. Drejer det sig om flere dage, træffes afgørelsen af skolens ledelse.
Eleven vil kunne få fri til at følge med egne forældre på ferie, men da det er et afbræk i skolegangen, bør det overvejes nøje inden.
 
Fritagelse fra idræt m.m.
Fritagelse fra at deltage i idræt og svømning kan kun ske, hvis eleven hver gang medbringer en skriftlig anmodning fra hjemmet. Badning efter idræt er obligatorisk og bør kun i sjældne tilfælde ønskes udeladt, idet koldt, svedigt tøj udgør en ekstra risiko for sygdom. Udskolingsklassernes idrætstimer er placeret i de sidste lektioner på dagen, så eleverne kan gå hjem og tage bad.
Ved fritagelse i mere end 4 uger kræves lægeattest.
Elever, der er fritaget for at deltage i idræt eller svømning, skal dog overvære undervisningen.
 
Fritagelse fra kristendom
En elev kan fritages fra kristendomsundervisning, når forældrene skriftligt over for skolens ledelse erklærer selv at ville sørge for elevens religionsundervisning. Fritagelse kan normalt kun ske fra begyndelsen af et skoleår.
Er eleven fyldt 15 år, kan fritagelsen kun ske med hans/hendes samtykke